Search for...
SEARCH
Personals
Women Seeking Men
in Yorks & Humber
Personals
Yorks & Humber
EXPIRED

Vienna Yoon

Overview

Respond to this Ad
Ad number:#31536117

Description

Respond to this Ad
About ME: Tôi là ngÆ°á»i thá»±c sá»± dá»? dà ng Ä?á»? nói chuyá»?n và lắng nghe tá»?t. Tôi thích chÆ¡i golf và tôi thích là m lạnh, tôi thích Ä?i xem phim, hoặc xem phim trong phòng của tôi, tôi thích bÆ¡i lá»?i, câu cá, nghe nhạc và khiêu vÅ© Ä?á»? bất kỳ loại nhạc, Ä?i du lá»?ch, Ä?i chÆ¡i bowling và cÅ©ng có thá»? nấu Ä?n tá»?t tôi là má»?t ngÆ°á»i trong gia Ä?ình theo Ä?á»?nh hÆ°á»?ng
Tôi cần tình yêu Ä?ích thá»±c
Ä?á»c sách, bÆ¡i lá»?i, nhảy múa... Click for more info

Flag this ad


Type of problem:Your email (optional)


URL (optional)


Comment (optional)
Sending...
Sending...
© 2014 ClassifiedAds.com, Inc. All rights reserved.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _